راهبردها و استراتژی

راهبردها و استراتژی

 • برنامه ریزی جهت sourcing وایجاد بانک جامعی از تأمین کنندگان و تولید کنندگان کالاهای تجاری هدف گروه وارزیابی آنها
 • توسعه منابع انسانی دانش محور / بهره گیری بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی و ابزارهای پول و سرمایه
 • دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئنی جهت دستیابی به چشم انداز و مأموریت های تعریف شده گروه
 • ایجاد شبکه بازاریابی حرفه ای در سطوح مختلف و برنامه ریزی جهت بازاریابی کالای موجود و جدید
 • بهره گیری از اتحادهای استراتژیک با ذینفعان در راستای ایجاد هم قرایی و تقویت روابط دو جانبه
 • توسعه زیر ساخت ها شامل سیستم ها ،فناوری و دانش سازمانی مطابق با آخرین دستاوردها
 • تدوین فرآیندها، روش ها ،آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی
 • تدوین برنامه ورود به بازارهای مختلف کالایی وتهیه طرح توجیهی
 • حضور موثر در رویدادها و نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • توانمند سازی منابع انسانی و افزایش سطح مشارکت
 • سازماندهی، مدیریت و رهبری اثر بخش سازمانی
 • حضور موثر در بازار کسب و کارهای هدف گذاری
 • تعالی در اجرای فرایندهای داخلی و بین المللی
 • ایجاد ثبات در بازارهای فعلی و بازارهای هدف
 • استراتژی توسعه محصول و توسعه بازار
 • ایجاد شبکه تبلیغات

راهبردها و استراتژی

 • برنامه ریزی جهت sourcing وایجاد بانک جامعی از تأمین کنندگان و تولید کنندگان کالاهای تجاری هدف گروه وارزیابی آنها
 • توسعه منابع انسانی دانش محور / بهره گیری بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی و ابزارهای پول و سرمایه
 • دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئنی جهت دستیابی به چشم انداز و مأموریت های تعریف شده گروه
 • ایجاد شبکه بازاریابی حرفه ای در سطوح مختلف و برنامه ریزی جهت بازاریابی کالای موجود و جدید
 • بهره گیری از اتحادهای استراتژیک با ذینفعان در راستای ایجاد هم قرایی و تقویت روابط دو جانبه
 • توسعه زیر ساخت ها شامل سیستم ها ،فناوری و دانش سازمانی مطابق با آخرین دستاوردها
 • تدوین فرآیندها، روش ها ،آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی
 • تدوین برنامه ورود به بازارهای مختلف کالایی وتهیه طرح توجیهی
 • حضور موثر در رویدادها و نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • توانمند سازی منابع انسانی و افزایش سطح مشارکت
 • سازماندهی، مدیریت و رهبری اثر بخش سازمانی
 • حضور موثر در بازار کسب و کارهای هدف گذاری
 • تعالی در اجرای فرایندهای داخلی و بین المللی
 • ایجاد ثبات در بازارهای فعلی و بازارهای هدف
 • استراتژی توسعه محصول و توسعه بازار
 • ایجاد شبکه تبلیغات