مدیران ارشد

مدیرعامل
نام و نام خانوادگی

تحصیلات :

معاونت بازرگانی داخلی
نام و نام خانوادگی

تحصیلات :

معاونت بازرگانی خارجی
نام و نام خانوادگی

تحصیلات :

معاونت مالی و اداری
نام و نام خانوادگی

تحصیلات :